Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu JUDr. Adžana Modlitbová, Šalviová 30, 821 01 Bratislava, korešpondenčná adresa: Myslenická 36, 902 01 Pezinok, IČO: 53995457, DIČ: 1047158761, na stránkach https://www.originalna.sk spracováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov.

Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je JUDr. Adžana Modlitbová, Šalviová 30, 821 01 Bratislava, korešpondenčná adresa: Myslenická 36, 902 01 Pezinok, IČO: 53995457, DIČ: 1047158761, (ďalej len "Správca").
 • Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@originalna.sk; telefón: +421940726395.
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.
 • Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a tiež, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 • V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.originalna.sk
 • Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.
 • Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:
 1. za účelom registrácie na webovej stránke www.originalna.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona;
 2. za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
 3. za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom.
 • Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

 • Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.
 • Subdodávateľmi správcu sú: Webnode AG (systém e-shopu); Slovenská pošta (doručovacia služba) a Google Analytics (analýza webových stránok).

Práva kupujúceho

 • Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
 1. na prístup k svojim osobným údajom;
 2. na opravu osobných údajov;
 3. na vymazanie osobných údajov;
 4. vzniesť námietku proti spracovaniu;
 5. na prenositeľnosť údajov;
 6. odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@originalna.sk;
 7. podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.
 • Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

 • Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.originalna.sk kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Novú verziu podmienok je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Podmienky ochrany osobných údajov máte k dispozícii aj v dokumente na stiahnutie tu: