Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu elektronickej pošty predávajúceho: reklamacia@originalna.sk
  2. V odstúpení uvedie svoje identifikačné údaje, číslo a dátum objednávky.
  3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý nájdete nižšie a tvorí aj prílohu Obchodných podmienok. V takom prípade kupujúci formulár vytlačí, vyplní a zašle na poštovú korešpondenčnú adresu predávajúceho: JUDr. Adžana Modlitbová - autorská tvorba, Myslenická 36, 902 03 Pezinok.
  4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Predmet kúpy musí kupujúci v neporušenom stave vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.
  5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.
  6. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu od vrátenia predmetu kúpy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  7. V prípade, že je spoločne s predmetom kúpy poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Obchodné meno predávajúceho: ....................................................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................................................................................

IČO: ....................................................................................................................................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento predmet kúpy: ..............................................................................

Číslo objednávky: .............................................................................................................................................................

Dátum objednania: ............................................................................................................................................................

Dátum prevzatia predmetu kúpy: ....................................................................................................................................

Meno a priezvisko kupujúceho: .......................................................................................................................................

Adresa kupujúceho: ..........................................................................................................................................................

Sumu za vrátený predmet kúpy si želám vrátiť na bankový účet (IBAN): .............................................................................................................................................................................................

Dátum .....................................

.......................................

Podpis kupujúceho (v prípade zaslania odstúpenia v listinnej podobe poštou)

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu: