Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady kvality a množstva dodaného tovaru, a to bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Predávajúci nezodpovedá za opotrebenie tovaru v dôsledku jeho používania, za vady a poškodenie tovaru z dôvodu nešetrného zaobchádzania, nevhodného uchovávania alebo iných zásahov zo strany kupujúceho alebo tretej osoby.
  3. Vybavovanie sťažností a reklamácií zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: reklamacia@originalna.sk.
  4. Informáciu o prevzatí reklamácie a o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípadoch, kedy je potrebné osobitné prešetrenie sa lehota na vybavenie reklamácie môže predĺžiť na 60 dní od doručenia reklamácie.